NHỮNG NỘI DUNG TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

1. Xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương diện pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Góp ý xây dựng hoặc dự thảo Quy chế hoạt động và các văn bản khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

3. Rà soát lại các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp để đưa ra ý kiến tư vấn cho Doanh nghiệp nhằm xây dựng văn bản mới để khắc phục những thiếu sót, những nội dung chưa phù hợp;

4. Xem xét, cho ý kiến (hoặc dự thảo) các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động của Doanh nghiệp chuẩn bị ký kết với các tổ chức, cá nhân ;

5. Tư vấn cho Doanh nghiệp hoặc cùng với Doanh nghiệp đàm phán và giao kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân ;

6. Tư vấn cho Doanh nghiệp hoặc cùng với Doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và điều hành của Doanh nghiệp (khi có yêu cầu) .

9. Hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, các văn bản tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, sản xuất của Doanh nghiệp;

 TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO