Công ty chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội, nay do nhu cầu công việc cần có bộ phận điều hành tại Bình Thuận, bộ phận này cần có dấu tròn để thay mặt công ty ký và đóng dấu các văn bản, hợp đồng. Vậy chúng tôi nên thành lập Chi nhánh hay Văn phòng đại diện để đáp ứng được yêu cầu trên?

Theo quy định tại Khoản 1 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì:

“Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, văn phòng đại diện là mô hình đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân và được thành lập để đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp.Vì lý do đó, văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, cụ thể hơn là không được nhân danh chính mình để trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ). Văn phòng đại diên có những hoạt động chủ yếu sau: thực hiện chức năng văn phòng liên lạc (liên hệ, gặp gỡ, tiếp xúc…); nghiên cứu, thăm dò thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, dịch vụ thương mại của công ty mà mình đại diện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác của công ty mà mình đại diện…

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể, nếu công ty ủy quyền bằng văn bản cho Văn phòng đại diện thực hiện giao kết hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì người đứng đầu văn phòng đại diện được ký, đóng dấu văn phòng đại diện vào hợp đồng. Tuy nhiên cần phải nhận thức rõ trong trường hợp này, văn phòng đại diện chỉ có tư cách là người được ủy quyền và được ký, đóng dấu văn phòng đại diện nhân danh công ty.

 

Trong khi đó, Khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Theo quy định này, chi nhánh được “thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp”. Điều đó có nghĩa là chi nhánh có chức năng kinh doanh, người đứng đầu chi nhánh có quyền trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh. Chi nhánh cũng có thể  làm đại diện theo ủy quyền (bằng văn bản) của công ty, nhân danh công ty ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng của công ty với đối tác (như Văn phòng đại diện)

Về  vấn đề quản lý và sử dụng con dấu, chi nhánh và hay văn phòng đại diện đều có quyền đăng kí con dấu riêng để thuận tiện cho quá trình hoạt động (theo quy định tại Khoản 6, Điều 4, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu ).

Do vậy, đối với trường hợp của bạn, căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, công ty bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc lập Chi nhánh hay Văn phòng đại diện, cũng như việc lựa chọn sử dụng con dấu chung của công ty hoặc con dấu riêng của đơn vị phụ thuộc.

 TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn trực tuyến Mobile : 043.990.9492 - 098.710.7668 - 091.223.6829

GĐ Nguyễn Thị Hải Hương Mobile : 091.309.0136

ẢNH QUẢNG CÁO